Students participation in District Level Yuva Utsav 2022

Group of students participated in District Level Yuva Ustav 2022 organised by Nehru Yuva Kendra at Rajiv Kala Mandir Ponda – Goa.