Session on Presentation Skills

Session on Presentation Skills for FYBBA Students by Mr. Abdul Shaikh from JCI Curchorem.